Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Klas 5 F Schriftelijk lezen:

 

                                                                           
Referentieniveau in relatie tot de doelen uit Taalinlijn

Schriftelijke taalvaardigheden

 

lezen van teksten

 

1. lezen van fictionele teksten

 

kan teksten met niet chronologisch tijdsverloop lezen en daarbij de leesstrategie bepalen

Herkent basale structuurelementen, zoals wisselingen van tijd en plaats, rijm en versvorm.
Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten.

kan jeugdliteratuur belevend lezen

 

Kan jeugdliteratuur belevend lezen.

De structuur is eenvoudig. Het tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog.

begrijpen: herkent het genre

 

Herkent het genre.
Herkent letterlijk en figuurlijk taalgebruik.
Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.

begrijpen: kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven

Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven.
Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven.
Kan de geschiedenis chronologisch navertellen.

interpreteren: kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk

 

 

Kan meeleven met een personage en uitleggen hoe een personage zich voelt.
Kan bepalen in welke mate de personages en gebeurtenissen herkenbaar en realistisch zijn. Kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk.

interpreteren: kan het onderwerp van de tekst benoemen

Kan het onderwerp van de tekst benoemen.

2. lezen van informatieve teksten

 

kan teksten met achtergrondinformatie raadplegen en daarbij de juiste leesstrategie bepalen

 

 

Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld en over onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

De teksten hebben een heldere structuur. Verbanden in de tekst worden duidelijk aangegeven.

De teksten hebben overwegend een lage informatiedichtheid en zijn niet te lang.

3. leespromotie

 

kan deelnemen aan kinderjury of een dergelijk initiatief

Kan een oordeel over een tekst (deel) verwoorden

4. technisch lezen

 

streefniveau AVI M7- E7- plus ( Oud Avi 9-of per halfjaar minimaal 1 niveau vooruitgang ten opzichte van vorige keer)  v

 

drie minutentoets niveau a/b  v

 

Spelling

 

Herhaling op moeilijker niveau:

 

beheerst behandelde spelling werkwoorden

Beheerst de werkwoordspelling (zwakke werkwoorden)

beheerst behandelde spelling categoriewoorden

Beheerst de spelling van andere woordsoorten.

beheerst interpunctie

 

Dubbele punt, punt, komma, puntkomma, uitroepteken, vraagteken, aanhalingsteken

Begrijpend lezen

 

kinderen hebben kennis gemaakt met begrijpend leesstrategieën

 

 

 

 

 

 

Legt relaties tussen tekstuele informatie en meer algemene kennis.
Kan bedoeling van tekstdelen en/of specifieke formuleringen duiden.
Kan bedoeling van de schrijver verwoorden.

Op dit niveau is de woordenschat geen onderscheidend kenmerk van leerlingen meer. De woordenschat van de leerling is voldoende, om teksten te lezen en wanneer nodig kan de betekenis van onbekende woorden uit de vorm, de samenstelling of de context afgeleid worden.

zoekend

 

globaal

 

nauwkeurig

 

studerend

 

voorkennis mobiliseren

 

voorspellen en verifiëren

 

samenvatten

 

inferenties maken

 

soort tekst bepalen

 

vragen stellen aan de tekst

 

herkennen van de structuur

 

tekstbegrip bewaken

 

betekenis achterhalen

 

Kinderen hebben kennis gemaakt met tekstsoorten

 

kan eenvoudige informatieve teksten lezen

 

 

 

 

De teksten zijn eenvoudig van structuur; de informatie is herkenbaar geordend.

De teksten hebben een lage informatiedichtheid; belangrijke informatie is gemarkeerd, of wordt herhaald. Er wordt niet teveel (nieuwe) informatie gelijktijdig geïntroduceerd.

De teksten bestaan voornamelijk uit frequent gebruikte (of voor leerlingen alledaagse) woorden.

kan informatieve teksten lezen

 

 

De teksten hebben een heldere structuur. Verbanden in de tekst worden duidelijk aangegeven.

De teksten hebben overwegend

een lage informatiedichtheid en

zijn niet te lang.

instructie

 

handleiding

 

pagina uit een flora

 

recensie

 

draaiboek, logboek

 

boekbespreking

 

ingezonden brieven

 

zaakvaktekst

 

standaard formulier

 

populaire tijdschriften

 

notities en schematische informatie

 

alledaags nieuws

 

teksten van internet

 

folder

 

gedichten

 

Download het hele word doc voor klas 5